Stan planistyczny Gminy lublin

Rys. Stan planistyczny Gminy lublin


Aktualny plik GML zbioru APP, z tematu MPZP, dostępny jest po tym linkiem
(plik podpisu XADES dostępny jest po tym linkiem)


Aktualny plik GML zbioru APP, z tematu SUiKZP, dostępny jest po tym linkiem
(plik podpisu XADES dostępny jest po tym linkiem)


Opis usług sieciowych jest dostępny na stronie otwartych danych

Typ Nazwa GetCapabilities usługi WMS

W celu odczytu aktów planowania przestrzennego (APP) można skorzystać z darmowego oprogramowania QGIS

Wykaz aktów planowania przestrzennego (APP), w temacie MPZP, dla Gminy Lublin

Uchwała Tytuł Rysunek Plik GML Plik XADES Obowiązuje OD Obowiązuje DO Dz.Urz. Woj. Lub.
Rysunek Skala Legenda
Uchwała Tytuł Rysunek Skala Legenda